بهترین آلبوم حبیب از آغاز تا کنون؟
(30.28%) 53
مرد تنهای شب
(2.285%) 4
سلام همسایه
(1.714%) 3
آفتاب مهتاب
(5.714%) 10
همراز
(1.142%) 2
خورشید خانوم
(3.428%) 6
آخه عزیزم چی میشه؟
(4%) 7
صفر
(15.42%) 27
بزن باران
(22.28%) 39
کویر باور
(3.428%) 6
خداوندا
(5.142%) 9
خودشه (همراه با محمد)
(5.142%) 9
ایران بانو

تعداد شرکت کنندگان : 175