بهترین آلبوم حبیب از آغاز تا کنون؟
(30.58%) 52
مرد تنهای شب
(1.176%) 2
سلام همسایه
(1.764%) 3
آفتاب مهتاب
(5.882%) 10
همراز
(1.176%) 2
خورشید خانوم
(3.529%) 6
آخه عزیزم چی میشه؟
(4.117%) 7
صفر
(15.29%) 26
بزن باران
(22.94%) 39
کویر باور
(2.941%) 5
خداوندا
(5.294%) 9
خودشه (همراه با محمد)
(5.294%) 9
ایران بانو

تعداد شرکت کنندگان : 170