بهترین آلبوم حبیب از آغاز تا کنون؟
(30.99%) 53
مرد تنهای شب
(1.169%) 2
سلام همسایه
(1.754%) 3
آفتاب مهتاب
(5.847%) 10
همراز
(1.169%) 2
خورشید خانوم
(3.508%) 6
آخه عزیزم چی میشه؟
(4.093%) 7
صفر
(15.20%) 26
بزن باران
(22.80%) 39
کویر باور
(2.923%) 5
خداوندا
(5.263%) 9
خودشه (همراه با محمد)
(5.263%) 9
ایران بانو

تعداد شرکت کنندگان : 171