بهترین آلبوم حبیب از آغاز تا کنون؟
(30.48%) 50
مرد تنهای شب
(1.219%) 2
سلام همسایه
(1.829%) 3
آفتاب مهتاب
(5.487%) 9
همراز
(1.219%) 2
خورشید خانوم
(3.658%) 6
آخه عزیزم چی میشه؟
(3.658%) 6
صفر
(15.85%) 26
بزن باران
(22.56%) 37
کویر باور
(3.048%) 5
خداوندا
(5.487%) 9
خودشه (همراه با محمد)
(5.487%) 9
ایران بانو

تعداد شرکت کنندگان : 164